FirefoxVi anbefaler Mozilla Firefox

E-post:  cscnmailclassicsuzuki.no 

LOGO

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

En kaffekopp og prat på Vindfjelltunet.

Vindfjelltunet mellom Siljan og Steinsholt er kun ett av samlingspunktene til våre entusiaster...

Klassiske Suzuki på MC-Messa.

MC-Messa Lillestrøm, 6 - 8 mars 2015....

En nydelig samling klassikere samlet i solskinnet på treffet i Telemark...

Classic Meet 2014...

En flott samling av "vannbusser" fra tidlig 70-tall...

Classic Meet på Bø Camping, 31 mai 2014...

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

Stiftet 2002

 
get in touch
 

Vedtekter


logo

Vedtekter for CIassic Suzuki Club Norway
Som vedtatt på årsmøte 25.05.2002, Bø i Telemark

§ 1  -  Formål

Klubbens formål er :

- Å stimulere til erverv og bevaring av motorhistoriske mc Suzuki
- Å fremme interessen og kunnskap om mc historikk
- Å arrangere aktiviteter i tilknytning til overnevnte

§ 2  -  Organisatorisk tilknytning
- Klubben er egenrådig Norsk klubb.

§ 3  -  Medlemmer, stemmerett og valgbarhet

Medlemskap i klubben regnes fra den dag kontingenten er betalt,
medlemskap gir stemmerett ved valg. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare
til tillitsverv i klubben og som representanter til ting eller møte i tilknyttede organisasjoner.

§ 4  -  Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter,
og kan av styret straks strykes som medlem i klubben. Strykes et medlem kan det ikke
tas opp igjen som medlem før skyldig kontingent er betalt inn.

§ 5  -  Valgkomite

Valgkomiteen, som består av 3 medIemmer, skal gi sin innstilling til årsmøtet til de valg
som skal foretas av årsmøtet. Medlemmer velges for 3 år, idet et medlem hvert år
skal tre ut etter tur eller om nødvendig ved loddtrekning. Komiteen velger selv sin leder.

§ 6  -  Årsmøtet

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet
som avholdes sammen med klubbens landstreff hvert år.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, direkte ved varsel til medlemmene
eller ved kunngjøring i media/klubb blad. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være
styret i hende senest 4 uker forut. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene
senest 2 uker før årsmøtet. Regnskap fremlegges på selve møtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.
Ingen kan stemme med mer enn en stemme unntatt formannen som har dobbelstemme.
Stemmegivning kan ikke skje etter fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak
for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendringer som ikke er oppført på sakslisten
senest 2 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når minst 2/3 av de
fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjennelse av saksliste.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer dette, eller når minst en tredjedel
av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det innkalles på samme måte
som for ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare
behandle og ta avgjørelser i de saker som er kunngjort i innkallingen.
Et styremedlem tjenestegjør inntil nytt styremedlem er valgt, selv om tjenestetiden er gått ut.

§ 7  -  Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet ledes av styret, som tjenestegjør inntil nytt styre er etablert selv om tjenestetiden er gått ut.
Årsmøtet skal behandle: Behandle klubbens årsmelding, behandle klubbens regnskap,
behandle innkomne forslag, fastsette kontingenten, vedta klubbens budsjett,
velge styrets medlemmer/varamedlemmer, revisor/medlem til valgkomite.

§ 8  -  Styret

Klubben ledes av et styre som minst skal bestå av styrets leder, nestleder, sekretær,
kasserer og 3 styremedlemmer. Styret velges for et tidsrom av 2 år, hvor det årlig velges
minst 2 medlemmer til styret. Om ikke annet er avtalt velges leder for 2 år av gangen.
Alle verv tilordnes av og blant styret. Styrets medlemmer kan frasi seg gjenvalg
for så lang tid de har fungert.

Styret skal:

- Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser

- Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

- Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi herunder utarbeide budsjett til årsmøtet.

- Den valgte lederen skal representere klubben utad, men kan delegere representantskapet videre
  ved spesielle arrangementer med henblikk på områdekontaktene.

- Forestå og være ansvarlig for drift av klubben og klubbens eiendeler.

Styret skal holde møter minst 2 ganger årlig, på landsbasis,
når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger dette.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede.
Ved stemmelikhet teller møtelederen/leders stemme dobbelt.

§ 9  -  Vedtektsendring

Endring av klubbens vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte
etter å ha vært oppført på sakslisten.
Endring av vedtekter krever 213 flertall av de avgitte stemmer.

§ 10  -  Oppløsing av klubben

Oppløsing av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte.
Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles medlemmene
til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall.
Det årsmøtet som vedtar oppløsning, avgjør med vanlig flertall
hvorledes klubbens eiendeler skal fordeles.

slide up button